RECRUITMENT TO THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS (FSL), BANGALORE

APPLICATION FOR THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS RECRUITMENT FOR RESIDUAL (MEN & WOMEN) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2021

Notification No.17 /Recruitment-2/2021 -2022

£ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ WÀlPÀUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2021

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 17/£ÉêÀÄPÁw-2/2021-2022

NEW REGISTERATION STARTED...
DATE NEWS AND EVENTS

DEC

302021

MODE OF PAYMENT

Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
30/12/2021
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
28/01/2022
3 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
31/01/2022
RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
WRITTEN EXAMINATION
DATE OF BIRTH Overage & Underage Criteria (Age considered as on 28.01.2022) as follows :-
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDER AS ON DATE / ªÀAiÉÆëÄw ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1
Scientific Officer

Age Criteria
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
35 YEARS /
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
v
SUBMIT

BORN BETWEEN 28.01.2001 AND 28.01.1987 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
OBC (2A/2B/3A & 3B) 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
38 YEARS /
38 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 28.01.2001 AND 28.01.1984 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST, CAT-1 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
40 YEARS /
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 28.01.2001 AND 28.01.1982 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
DATE OF BIRTH Overage & Underage Criteria (Age considered as on 28.01.2022) as follows :-
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDER AS ON DATE / ªÀAiÉÆëÄw ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1
Scientific Officer
GM AGE DATE AGE DATE
21 28.01.2001 35 28.01.1987
BORN BETWEEN 28.01.2001 AND 28.01.1987 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
A
No of year Service or 10 year( which is less)
Central/Government Service Employee 21 28.01.2001 35 +10 or less 28.01.1977
B
10 Year relaxation
PH, Widow & Bounded laborer 21 28.01.2001 35 +10 or less 28.01.1977
C
No of Years Service & example :-taken 5 years
Village Group Inspector 21 28.01.2001 35 + 5 or less 28.01.1982
D
No of year Service or 5 year( which is less)
Employee of Census Organization 21 28.01.2001 35 + 5 or less 28.01.1982
E
No of Years Service & example :-taken 3 years
Released from National Cadet Corps 21 28.01.2001 35 + 3 or less 28.01.1984
BORN BETWEEN 28.01.2001 AND 28.01.1977 (BOTH DAYS INCLUSIVE) depend upon no of years of relaxation
2
Scientific Officer
OBC (2A/2B/3A & 3B) AGE DATE AGE DATE
21 28.01.2001 38 28.01.1984
BORN BETWEEN 28.01.2001AND 28.01.1984 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
A
No of year Service or 10 year( which is less)
Central/Government Service Employee 1 21 28.01.2001 38 +10 or less 28.01.1974
B
10 Year relaxation
PH, Widow & Bounded laborer 21 28.01.2001 38 +10 or less 28.01.1974
C
No of Years Service & example :-taken 5 years
Village Group Inspector 21 28.01.2001 38 + 5 or less 28.01.1979
D
No of year Service or 5 year( which is less)
Employee of Census Organization 21 28.01.2001 38 + 5 or less 28.01.1979
E
No of Years Service & example :-taken 3 years
Released from National Cadet Corps 21 28.01.2001 38 + 3 or less 28.01.1981
BORN BETWEEN 28.01.2001 AND 28.01. 1974 (BOTH DAYS INCLUSIVE) depend upon no of years of relaxation
3
Scientific Officer
SC,ST, CAT-1 AGE DATE AGE DATE
21 28.01.2001 40 28.01.1982
BORN BETWEEN 28.01.20001 AND 28.01.1982 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
A
No of year Service or 10 year( which is less)
Central/Government Service Employee 21 28.01.2001 40 +10 or less 28.01.1972
B
10 Year relaxation
PH, Widow & Bounded laborer 21 28.01.2001 40 +10 or less 28.01.1972
C
No of Years Service & example :-taken 5 years
Village Group Inspector 21 28.01.2001 40 + 5 or less 28.01.1977
D
No of year Service or 5 year( which is less)
Employee of Census Organization 21 28.01.2001 40 + 5 or less 28.01.1977
E
No of Years Service & example :-taken 3 years
Released from National Cadet Corps 21 28.01.2001 40 + 3 or less 28.01.1979
BORN BETWEEN 28.01.2001 AND 28.01.1972 (BOTH DAYS INCLUSIVE) depend upon no of years of relaxation

(J) PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ°è CxªÀ Á ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄz À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁéªÄÀ å CxÀªÁ ¤AiÀÄAvæÀtzÀ°ègÀĪÀ ¤UÀªÀÄzÀ°è ºÀÄzÉÝ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 10 ªÀμÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÅÀzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(©) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ£ÁVzÀÝ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ½UÉ 03 ªÀμÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ JμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÉÆà CμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(¹) National Cadet Corps £À°è ¥ÀÆtð PÁ°P À ¥Àj«ÃPÀëPÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ PÉqÉmï ¥Àj«ÃPÀëPÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(r) gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀªÁzÀ UÁæ«ÄÃt OzÀå«ÄÃPÀgÀt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÄÀ PÀUÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺ À ¥Àj²Ã®PÀ£ÁV FU À P®É ¸À ªÀiÁqÄÀ wÛzÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ EzÀÝ C¨sÀåyðUÀ½UÉ UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ¥Àj²Ã®PÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(E) CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ½UÉ 10 ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(J¥ïs) PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°ègÀĪ À ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ d£ÀUÀtw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è FUÀ ºÀÄzÝÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÝÀ C¨ÀsåyðUÀ½UÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ ªÀμÀðUÀ¼ÀÆ CxÀªÁ 5 ªÀμÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÅÀzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(f) «zsÀªÉAiÀiÁVzÀÝ°è (C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ vÁ£ÀÄ «zsÀªÉAiÉÄAzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉA§ ¥ÀæªÀiÁt ¥vÀ æÀª£À ÄÀ ß ¥qÀ É¢lÄ Ö PÆÉ AqÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄÆ® ¥æwÀ AiÄÀ £ÄÀ ß ¥Àj²Ã®£UÉ É ºÁdgÄÀ ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ) 10 ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(ºÉZï) fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ£ÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è ¸ÀzÀj C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ 1957gÀ PÀ£ÁðlPÀ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÝw (gÀ¢ÝAiÀiÁw) DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ fÃvÀ ¸Á®ªÀ£ÄÀ ß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÆÉ uɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ ¥æªÀ iÀ Át ¥vÀ æÀª£À ÄÀ ß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï jAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆAqÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 10 ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM & OBC (2A,2B,3A,3B) 250
2 SC , ST, CAT-01 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / «zÁåºÀðvÉ
Education Qualification
1. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ:-

¨sËvÀ±Á¸ÀÛç/«¢ü«eÁÕ£À/vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ ¨sËvÀ «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Physical Section :
.Must be a holder of Master’s Degree in Physics / Forensic Science / Equivalent qualification in Physical sciences with atleast 55% agreegate marks.

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
2. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, rJ£ïJ «¨sÁUÀ:-

¸À¸Àå±Á¸ÀÛç/¥Áæt±Á¸ÀÛç/fêÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç/¸ÀÆPÀëöä fêÀ «eÁÕ£À/fêÀ «eÁÕ£À/«¢ «eÁÕ£À/CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ eÉÊ«PÀ «eÁÕ£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in D N A Section :
Must be a holder of Master’s Degree in Botany / Zoology / Bio-Chemistry / Microbiology / Life Sciences / Forensic Science or Equivalent qualification in Bio-science with atleast 55% agreegate marks

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
3.ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, UÀtPÀ «¢ü«eÁÕ£À «¨sÁUÀ:-

UÀtPÀ «eÁÕ£À / «zÀÄå£Áä£À /¨sËvÀ±Á¸ÀÛç / «¢ü«eÁÕ£À /ªÀiÁ»w «eÁÕ£À/ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è CxÀªÁ ¨sËwPÀ «eÁÕ£À vÀvÀìªÀiÁ£À «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

CxÀªÁ


UÀtPÀ «eÁÕ£À/«zÀÄå£Áä£À/ªÀiÁ»w «eÁÕ£À CxÀªÁ vÀAvÀæeÁÕ£À/zÀÆgÀ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ JA.mÉPï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ

eÉÆvÉUÉ


¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÀ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Computer Forensic Section :
Must be a holder of Master’s Degree in Computer science / Electronics / Physics / Forensic Science / Information Science or Technology / Equivalent qualification in Physical Science with atleast 55% agreegate marks

(Or)

M.Tech degree from any recognized university in Computer Science/ Electronics / Information Science or Technology / Telecommunication / Equivalent qualification with at least 55% aggregate marks

(with)


Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
4. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, ªÉƨÉÊ¯ï «¢ü«eÁÕ£À «¨sÁUÀ:-

UÀtPÀ «eÁÕ£À / «zÀÄå£Áä£À /¨sËvÀ±Á¸ÀÛç / «¢ü«eÁÕ£À /ªÀiÁ»w «eÁÕ£À/ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è CxÀªÁ ¨sËwPÀ «eÁÕ£À vÀvÀìªÀiÁ£À «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

CxÀªÁ


UÀtPÀ «eÁÕ£À/«zÀÄå£Áä£À/ªÀiÁ»w «eÁÕ£À CxÀªÁ vÀAvÀæeÁÕ£À/zÀÆgÀ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ JA.mÉPï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ/PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

eÉÆvÉUÉ


¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÀ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Mobile Forensics Section :
Must be a holder of Master’s Degree in Computer Science / Electronics / Physics / Forensic Science / Information Science or Technology / Equivalent qualification in Physical sciences with at least 55% aggregate marks

(Or)

M.Tech degree from any recognized university in Computer Science / Electronics / Information Science or Technology / Telecommunication / Equivalent qualification with at least 55% aggregate marks

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
5. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, DrAiÉÆà «rAiÉÆà «¢ü«eÁÕ£À «¨sÁUÀ:-

UÀtPÀ «eÁÕ£À / «zÀÄå£Áä£À / ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç / «¢ü«eÁÕ£À / ªÀiÁ»w «eÁÕ£À / vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ / ¨sËwPÀ «eÁÕ£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

CxÀªÁ


UÀtPÀ «eÁÕ£À/«zÀÄå£Áä£À/ªÀiÁ»w «eÁÕ£À CxÀªÁ vÀAvÀæeÁÕ£À/zÀÆgÀ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ JA.mÉPï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ/¨sËwPÀ «eÁÕ£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.

eÉÆvÉUÉ


¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÀ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Audio Video Forensics Section :
Scientific Officer in Audio Video Forensics Section : Must be a holder of Master’s Degree in Computer Science / Electronic / Physics / Forensic Science / Information Science or Technology / Equivalent qualification in Physical sciences with atleast 55% agreegate marks

(Or)


M.Tech degree from any recognized university in Computer Science/ Electronics / Information Science or Technolodgy / Telecommunication / Equivalent qualification with at least 55% aggregate marks


With


Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
6. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, «µÀ «eÁÕ£À «¨sÁUÀ:-

gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç / OµÀzsÀ±Á¸ÀÛç / fêÀgÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç / «¢ü«eÁÕ£À / vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ «eÁÕ£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÀ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Toxicology Section :
Must be a holder of Master’s Degree in Chemistry / pharmacology / Bio-Chemistry / Forensic Science / Equivalent qualification in Chemical science with atleast 55% agreegate marks

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
7. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ:-

¸À¸Àå±Á¸ÀÛç / ¥Áæt±Á¸ÀÛç / fêÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç/¸ÀÆPÀëöä fêÀ «eÁÕ£À / fêÀ«eÁÕ£À / «¢«eÁÕ£À / CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ eÉÊ«PÀ «eÁÕ£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÀ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Biology Section :
Must be a holder of Master’s Degree in Botony / Zoology / Bio Chemistry / Microbiology/ Life Science / Forensic Science or Equivalent qualification in Bio science with at least 55% agreegate marks

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
Common for Above Qualifications :
 • Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
 • ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ CAVÃPÀÈvÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ jøÀZïð ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è jøÀZïð ¸ÁÌ®gï DV 2 ªÀµÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
 • Research Experience Certificate Format
VACANCY CLASSIFICATION
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION OF THE SECTIONS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ «ªÀgÀ
No of Posts /
ºÀÄzÉÝUÉ DzÀåvÉ
KK NKK CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
01 Physics Section / ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ 02 0 02 Physics
02 DNA Section / r.J£ï.J., «¨sÁUÀ 04 0 04 DNA
03 Computer Forensic Section / PÀA¥ÀÆålgï ¥sÁgɤìPï «¨sÁUÀ 02 0 02 Computer Forensic
04 Mobile Forensic Section / ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÁgɤìPï «¨sÁU 02 0 02 Mobile Forensic
05 Audio Forensic Section / CrAiÉÆà «rAiÉÆà ¥sÁgɤìPï «¨sÁUÀ 02 0 02 Audio Forensic
06 Toxicology Section / «µÀ «eÁÕ£À «¨sÁUÀ 02 01 01 Toxicology
07 Biology Section / fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ 02 01 01 Biology
TOTAL / MlÄÖ 16 02 14  

NOTE :
 • Payment should be made in HDFC Bank / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
 • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
 • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
 • If the candidate wants to apply more than one section, candidate should select according to priority.
n¥Ààt :
 • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß HDFC Bank/ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
 • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À «¨sÁUÀUÀPÉÌ DAiÉÄÌ §AiÀĹzÀÝ°è DzÀåvÉAiÀÄ£ÀĸÁgÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.